Termisk Systemteknik

Swedish English

900114001fa

Rapport om IR-flygfotografering av fjärrvärmeläckor publicerad

Fjärrsyn är ett samlat program för forskning och utveckling inom fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme finansierat av Energimyndigheten och fjärrvärmebranchen. Fjärrsyn publicerar rapporter och forskningsresultat, och en av de senaste är en rapport om kvantifiering av fjärrvärmeläckor skriven av Termisk Systemteknik och Linköpings universitet.

Rapporten finns att ladda hem från Fjärrsyns webplats.

Flygfoto kan avslöja fjärrvärmeläckor - Resultat från fjärrvärmeforskningen

Fjärrsyn rapport 2012:17.

Fjärrvärmenäten läcker, men var finns läckorna och hur allvarliga är de? Att använda flygburen IR-teknik med tillhörande stödsystem har här visat sig ha stora möjligheter att hitta både läckan och hur stor läckan är. Fjärrvärmenäten drabbas av betydande läckage av vatten och värme och det förväntas öka i omfattning. Detta leder både till stora kostnader och till onödig miljöpåverkan. Trots problemen finns det idag ingen riktigt bra metod för läcksökning. De metoder som finns bygger huvudsakligen på förändring av elektrisk impedans eller frekvenssvar.

Erfarenheten visar dock att tillförligheten i många fall minskar med tiden på grund av det ingående materialet åldras, men också genom förändringar i fjärrvärmenätet, exempelvis tillbyggnad och reparationer. Det finns därför ett stort behov av nya och förbättrade metoder att bedöma statusen på fjärrvärmenäten.

I det här projektet har man provat att använda flygburen IR-teknik med tillhörande stödsystem. Termisk Systemteknik, som har lett detta projekt, har flugit över hela Göteborg och ytterligare ett 10-tal andra nordiska städer med sin avancerade värmekamera. Värmekameran som är ett mätinstrument registrerar då värmestrålning, så kallad IR-strålning, vilket förenklat omvandlas till en värmebild med temperaturuppgifter. Värmen som har registrerats kvantifieras och sedan identifieras och utvärderas det värmerelaterade problemet. Resultatet visualiseras på ett enkelt sätt genom färg och form, vilket visar alla resultat på samma ställe.
Trots att metoden med flygburen IR-teknik ännu inte är färdigutvecklat så visar den sig vara robust, relativt träffsäker och mycket användbar. Metoden har flera viktiga fördelar då stora områden kan studeras på kort tid liksom att temperaturen har en direkt koppling till de värme- och vattenläckage man vill kunna detektera. Lite större läckor upptäcks nästan direkt oavsett var i nätet de finns, de mindre behöver först bearbetas med hjälp av någon analysmetod för att särskiljas från normala temperaturdifferenser.

Förstudien visar att det finns stor potential för vidareutveckling av detta system, bland annat för att fullt ut kunna utnyttja dagens och morgondagens tekniska möjligheter. En sådan utvecklingsmöjlighet är att kunna klassificera och kvantifiera värmeläckage från fjärrvärmenät – helt enkelt att sätta en siffra på läckaget i till exempel Watt per meter fjärrvärmerör, kWh eller kronor per år. En ytterligare möjlighet är att generera ett planeringsunderlag för framtida underhåll och reinvesteringar.

Kontakta oss
genom att fylla i formuläret nedan.

Eller kontakta våra säljare
Patrik Svensson
Tel: 0766-14 68 10 

Patrik Stensbo
Tel: 0766-14 31 21

Söker du en specifik medarbetare eller behöver du andra kontaktuppgifter. Gå till vår kontaktsida.